Pärnumaal ja Raplamaal on puudus spetsialistidest tervishoius ja hoolekandes

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra ning on selge, et tulevikus peab pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete inimeste arv tööturul.

Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist kiiresti leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale, kui tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.

Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul toimunud mitmeid muutusi, aina teravamalt kerkib pinnale probleem – vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks.

Pärnumaal on puudus on spetsialistidest tervishoius ning hoolekandes

Pärnumaa tööturgu iseloomustab turismimajandus, tootmine ja põllumajandus, kuid töötajaid otsivad ka IT-ettevõtted. Fujitsu Estonia AS ja Savii Corporation OÜ on korraldanud mitu infopäeva uute töötajate leidmiseks. Antud sektoris on väga suur roll ka inimese keeleoskusel – Fujitsu Estonia AS ootab oma ridadesse soome keele ning Savii Corporation OÜ inglise keele kõnelejaid.

Pärnumaa tööjõuvajaduse baromeetri tulemustest selgus, et puudus on spetsialistidest tervishoius ning hoolekandes, ehituses ja tootmises. Vabade töökohtade arv nimetatud valdkondades ei tulene vaid kvalifitseeritud tööjõu puudusest vaid on seotud ka töö iseloomu ning makstava töötasuga. Raskusi töötajate leidmisel on nendel ettevõtetel, kellel on vahetustega töö, füüsiliselt raske töö ning kelle töötasu jääb alla Eesti keskmisele palgale. Keerulises olukorras on ka teenindussektori ettevõtjad. Seevastu sekretäre, raamatupidajaid ning andmesisestajaid on Pärnumaal rohkem kui vakantse.

Raplamaa tööturg on sarnane kogu Eesti omaga, puudus on töötajate järele tervishoius ja sotsiaalhoolekandes

Rapla maakonna tööjõuvajadust analüüsisid koos töötukassa osakonna spetsialistidega Raplamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant Ermo Brecher ning Maksu- ja Tolliameti Rapla teenindusbüroo juhataja Aare Lenk.

2018. aastal on töötuse tase Raplamaal püsinud alla 5%. Tähendab see, et tööandjatel on järjest keerulisem sobivaid töötajaid leida, kuid töösoovijatel on võimalus valida mitmete pakkumiste vahel.

Raplamaa tööturg on suures pildis sarnane kogu Eesti omaga. Rahvastiku vananemisega kaasneb vajadus töötajate järele tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Ka Raplamaal ehitatakse uusi hooldekodusid ning luuakse lisakohti olemasolevates, see tähendab kasvavat nõudlust uute töötajate järele. Eriti hinnas on juba kvalifikatsiooni omavad inimesed.

Ehitussektor kogu Eestis kasvab. Raplamaalgi ehitatakse palju ning hetkel on pakkuda umbes 70 töökohta erinevates ettevõtetes. Raplamaal otsitakse pidevalt ka töötajaid toiduainetööstustesse, oskustöölisi vajavad metalli-, puit- ja vineertoodetega tegelevad ettevõtted. Palgad tootmises kasvavad ning ettevõtted toetavad tihti ka tööle sõitu. 33,8% töökohtadest Raplamaal ongi just tööstuses ja ehituses.

Tööpakkumisi on alati kokkadele. Kuigi maakonna kutsehariduskeskustes omandab selle eriala igal aastal hulk noori, siis enamasti ei otsi nad rakendust Raplamaal ega valitud erialal. Põhjuseks on vahetustega töö ning kõrgem palgaootus.

Väga palju pakkumisi on müüjatele, mis tähendab seda, et töötajatel on kerge liikuda ühe tööandja juurest teise juurde, kui pakutakse paremaid tingimusi. Vähem on vaja raamatupidajaid, andmesisestajaid, ametnikke. Järjest enam on neid inimesi, kes lähevad ennast täiendama kutse- või kõrgkooli.

Töötukassa roll töötuse ennetamisel on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene ühel hetkel töötu on, on mitmeid, samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et töötajad/tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.

Töötukassalt on võimalik tuge saada nii töötaval, tööd otsival kui ka õppival inimesel. Kõik tööealised, kes soovivad end täiendada või uut kutset omandada on oodatud töötukassa karjäärinõustaja juurde. Aja saab broneerida e-töötukassas. Võimalus on saada igakuist õppetoetust, töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal.  Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.

Tööjõuvajaduse baromeetriga saab tutvuda lehel https://www.tootukassa.ee/baromeeter. Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris.

Eesti Töötukassa

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background