Kohila valla tublid õpetajad ja hariduse toetajad

Aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab” raames valis Raplamaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjon 2020. aasta kevadel 63 esitatud nominendi seast 11 Raplamaa Aasta Õpetajat, haridustegu ja toetajat.

Kohila valla nominendid:

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2020, Rapla maakonna nominent – Õnne Rõõmus, Kohila Gümnaasium

Õnne on õpetaja, kes suudab viia matemaatikas andekad õpilased tippu ning oskab leida raskustes õpilasele sobiva viisi tema matemaatika teadmiste ja oskuste arendamiseks. Tema tunnis ei saa logeleda, sest alati on varuks võtta mõni trikiga põnev ülesanne. Õnne Rõõmus on innustavaks toeks noortele ettevalmistumisel olümpiaadideks, nuputamisvõitluseks, mille eestvedaja ta on, ja teaduskooli ülesannete lahendamisel. Õpilased ja kolleegid väga hindavad tema täpseid selgitusi sisaldavat ja põhjalikku tagasisidet. Kolleegid tunnevad Õnnet kui usaldusväärset, väga töökat kaaslast, kelle toetus keerulistel hetkedel on selgelt tajutav ning väga hinnatud.

 

Aasta põhikooli aineõpetaja 2020, Rapla maakonna nominent – Lea Edminster, Kohila Mõisakool

Oma kutsumuse järgimine, ka siis kui teele seatakse takistusi, on oluline äratundmine igaühe jaoks, kes soovib olla laste kõrval teejuhina. Selliseks eeskujuks on õpetaja Lea.

Lea õppetunnid on köitvad, tempokad ja lapsed ütlevad, et nad vahel ei saa arugi, kui õpivad – see kõik on nii loomulik. Alati abistades, toetades ja innustades paneb ta õppima kõik õpilased. Ta kasutab meisterlikult toetava distsipliini süsteemi, aidates last õnnestumiste kaudu end juhtima. Lea tunnetab, analüüsib ning leiab lähtudes konkreetse lapse isiksusest sobiva lahenduse. Selle kõige aluseks on sügav inimisiksuse käsitlus, mõistmine, et igaühe eripärasse tuleb suhtuda austuse ja väärikusega.  Klassiga töötades suudab ta väga hästi märgata, tajuda ja mõista iga rühma dünaamikat. Just Lea isiklik eeskuju on see, mis inspireerib õpilasi. Ta pöörab suurt tähelepanu viisakusreeglitest kinnipidamisele ja innustab lapsi just õnnestumiste kaudu. Lea jaoks on olulised soojad ja südamlikud suhted klassis. Tema kindel, kuid alati positiivne hoiak ja kiire reageerimisvõime, aitavad hoida ja luua head, rahulikku ja turvalist õpikeskkonda. Imeline on see, et Lea suudab endas ühendada nii hoidja kui uuendaja rolli. Ta on avara pilguga alati jälgimas meie ümber maailmas toimuvat ja suudab seda mõtestada ning koos lastega erinevate tõsiste teemade üle arutleda nii kirjalikult kui suuliselt.

Lea on Mõisakooli ülesehitamisse panustanud nii mõtte kui tegudega. Ta suudab kaasata ja panna tegutsema nii õpilased, kolleegid kui lapsevanemad. Lea on öelnud, et oluline on tunnetada, et inimeste vahel on nö. liim. Ta on tähelepanelik kolleeg, kes märkab kui keegi vajab abi või toetust. Ta leiab alati aega, et kuulata, jagada oma kogemusi ning pakkuda välja lahendusi. Lea on inspireeriv spetsialist ja suudab alati vaadata olukorda suuremas perspektiivis. Ta on valmis paljuks, et õpilased saaksid võimalikult hea ettevalmistuse eluks.

Aasta õppeasutuse juht 2020, Rapla maakonna nominent – Anu Nigesen, Kohila Mõisakooli direktor

Anu on alles kujuneva ja pidevalt areneva Kohila Mõisakooli direktor, kes leiab ootamatutele olukordadele toimivad lahendused. Tänu temale on kool muutunud Kohila kogukonna loomulikuks osaks. 2019. aasta märtsis algas Kohila Mõisakooli algklasside maja ehitamine Kohila mõisakompleksi tall-tõllakuuri ning 2020. aasta septembris juba alustasid seal soojas ning hubases majas õppimist algklasside lapsed. Tegemist on Eesti mõistes unikaalse teoga, kus lastevanemate initsiatiivil rajatud kool on võtnud julguse ehitada oma jõududega uus õppehoone. Ehituse vankumatult pühendunud eestvedaja on olnud tema. Anu toetab oma õpetajate edasiõppimist ja täienduskoolitust ning peab oluliseks, et pärast läbitud koolitust saaksid õpetajad jagada uusi teadmisi kolleegidega. Anu innustab õpetajaid üksteiselt õppima. Ta väärtustab koostööd ja kaasab õpetajaid kooli juhtimisprotsessi, pakub võimalust kaasa rääkida, arutleda – see kõik viib uute ning edasiviivate lahenduste leidmisele. Anu oskab märgata igaühe tugevusi ja võimeid, ta innustab töötajaid julgelt rakendama erinevaid oskusi. Ka kooli õpilased on kaasatud – ta veab eest koolis 5.-7. klasside õpilaste ümarlauda, et õpilased saaksid kaasa rääkida nii kooli- kui ka kogukonnaelus. Juhina on ta suutnud panna kooli kollektiivi ühes suunas liikuma ning koostööd tegema õpilaste heaks. Koolis väärtustatakse lapsevanemate toetust ja huvi kooli vastu, mis rikastab koolielu ja õppimist. Anu on oma suure pühendumuse ja sihikindlusega taganud mõisakooli tervikliku ja eduka toimimise. Koolis lähtutakse õpilase eripäradest ning otsitakse sobivaid lahendusi. Anu jaoks ei ole olemas „ei saa” või „ei taha”, kui tegemist on abivajava lapse või perega. Ikka leiab ta aega ning võimalusi, et arutada ja aidata. Anu ei mõista hukka, vaid püüab alati mõista. Kolleegide hindavad teda kui väga südamlikku, empaatilist, sooja ja pühendunud juhti – ta on alati olemas. Anu missioon on, et kõik Kohilas tegutsevad haridusasutused (koolid, lasteaiad, huvikeskus ja spordiühendused) teevad koostööd ning liiguvad ühise eesmärgi suunas: pakkuda Kohilas igale lapsele võimetekohast arengukeskkonda.

 

Aasta haridustegu 2020, Rapla maakonna nominent – Kohila Gümnaasium, piirkonna õpilastele loodusainete labori rajamine

5. detsembril 2019 avati Kohila gümnaasiumi hoones Hagudi Põhikooli, Juuru Eduard Vilde Kooli, Kaiu Põhikooli, Kehtna Põhikooli, Kurtna Kooli ja Kohila Gümnaasiumi koostöös õpilastele kasutamiseks loodusainete labor. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames Kohila Gümnaasiumi eestvedamisel teostatud projektiga loodi suurepärased ja kaasaegset õpikäsitust toetavad õppetingimused maapiirkonnas paiknevatele ja mitme erineva valla koolide õpilastele. Laboris kasutamiseks loodud juhendite peateema on keskkond ja jätkusuutlik areng. Kõik laboratoorsed tööd lõimivad mitut õppeainet, funktsionaalset lugemisoskust, IKT-vahendite kasutamise oskust ja matemaatikat. Lähteülesanded on võetud elust enesest. Tegemist on komplekssete probleemülesannetega ja nende lahendamine nõuab õppijalt loovat lähenemist, head koostööoskust ning pakub katsetamisrõõmu. Laboris on olemas vahendid, millega õpilasfirmad saavad oma tooteid arendada ja testida. Kuue kooli õpilastel on võimalik õppida loodusaineid integreeritult ja teaduslaboriga sarnastes tingimustes. Labor on kasutamiseks avatud ka kooli ja kohaliku kogukonna huvihariduse mitmekesistamiseks.

 

Kohila vallas jagati tunnustusi:

 

Aasta klassijuhataja 2020 – Merle Bachfeldt, Kohila Gümnaasium

Merle on suure südamega klassijuhataja, keda lapsed armastavad, lapsevanemad austavad ja kes jõuab seda tööd teha kahe klassiga korraga. Koostöös lapsevanematega on tema rahulikkus, mõistvus ja nõudlikkus loonud tugeva aluse usalduslikule suhtele. Merle on oma õpilastele toeks, et üleminek algklassidest aineõppesse oleks sujuv. Ta peab oluliseks, et klass oleks ühtne ja üksteist toetav, selleks on ta edukalt kasutusele võtnud VEPA meetodi (käitumisoskuste mängu VEPA nimi tuleneb sõnadest veel parem). Samuti on ta VEPA mentorina toeks oma kolleegidele. Tunnustusest Merle õpilased puudust ei tunne – kiidud kaaslastelt, innustav toetus õpetajalt konkurssidel ning erinevates põnevates ettevõtmistes osalemiseks, julgustav tagasiside, sisukad arenguvestlused toetavad õpilasi ja peresid kooliteel ning kõik see annab julgust panna end proovile valdkondades, mida varem proovinud ei ole. Klassieksursioonidel leiab ta alati võimalikult erinevaid tegevusi, et oleks rõõmu avastamisest, põnevust ja ikka ka õpetlik terake sees. Õpilased on iseloomustanud Merlet kui sõbralikku ja rahulikku õpetajat, kes ei lähe närvi. Tema tundides on kord ja oma rahulikul moel tuleb ta toime ka keeruliste juhtumitega. Merle vooruseks on oskus kuulata ära kõik osapooled ja seda hinnanguvabalt. Korrektsus ja viisakus on jooned, mis teda iseloomustavad ja mida ta ka oma õpilastelt ootab. Merlest rääkides ei saa kuidagi mööda sportlikust ja tervislikust eluviisist ning see on nakkav. Ta on eeskujuks oma kaasteelistele!

 

Aasta põhikooli aineõpetaja 2020  – Anett Haljasorg, Kohila Gümnaasium

Anett on õpilaste poolt väga armastatud õpetaja, sest ta suudab neid mõista, vastata kõigile küsimustele ja huvitavalt loodusaineid edastada. Tema puhul on kõiki teemasid ja tunde läbivaks sõnaks “miks”. Ta peab oluliseks aru saamist õpitud materjalist, seoste loomist ja teadmiste ülekandmist teistesse olukordadesse. Õpetajad, kes on tema tunde külastanud, ütlevad, et Anetti tunnis ei saa olla vaatleja, seal peab olema osaleja. Katsetamine on tunnis igapäevane nähtus. Ta loob ise väga palju õppematerjale, kasutab osavalt veebipõhiseid õppevahendeid, kombineerib ja katsetab, on loov. Anett oskab planeerida ülesandeid viisil, et pusimist ja põnevust oleks kõigil õpilastel vastavalt nende võimele. Ta suunab julgelt noori lahendama olümpiaadi ülesandeid ja osalema aineolümpiaadidel. Anett on isiksusena väga täpne, põhjalik, lõpuni kaalutlev. Seda väärtustab ta oma igapäevatöös ja nõuab ka õpilastelt – pealiskaudsete vastustega ta ei rahuldu. Tema õpetamismeetodid on suunatud olulisema leidmisele ja analüüsimisele. Anett on üks õpetajatest, kes on panustanud looduslabori tööde väljatöötamisse ja seal õppetöö läbiviimisesse. Ta testib koos õpilastega uusi laboritööde juhendeid, mis erinevaid aineid lõimides arendavad mitmeid oskusi. Anetti hinnatakse nii õpilaste kui vanemate poolt, sest ta on õpilaste jaoks olemas alati kui nad tuge vajavad, kuulab ja arutab nendele olulistel teemadel.

 

Aasta klassiõpetaja 2020 – Tiina Kand, Kohila Gümnaasium

Õpetaja Tiina on tagasihoidlik aga sihikindel klassiõpetaja, kes oma vaiksel moel jõuab uuenduslike meetodite abil õpilastega parimate tulemusteni. Tema tegevused ei ole niivõrd silmatorkavad kuivõrd eesmärgistatud. Ta lähtub oma õpetamises üldõpetuse printsiipidest ning kasutab aktiivõppe meetodeid. Tiina Kand on olnud algklasside projektinädalate algataja. Tema oluline oskus on jagada õpiülesanded vastavalt õpilaste võimekusele, hoides kõik õpilased tunnis õppetegevuse juures: kes vajab rohkem liikumist, see liigub, kes kaasõpilase tuge, see saab seda, ja kes õpetaja suuremat tähelepanu – ka selleks jätkub Tiinal mahti, sest oluline on kõikide õpilaste kaasatus. Laps ja tema areng on alati fookuses. Õppurina Tallinna Ülikoolis on ta ise õppijana eeskujuks. Ta väärtustab inimeseks olemist, üksteise mõistmist ja probleemide lahendamist rahulikul moel. Nagu öeldakse – klass on oma klassijuhataja nägu – nii on tema õpilased aastatega õppinud tasakaalukust ja rahumeelset probleemide lahendamist. Klassi õpilased on väga mõistvad erivajadustega kaasõpilaste suhtes. Lapsevanemate rahulolu koostöö osas Tiinaga on kõrge ja esile tuuakse, et lapsevanem saab pidevalt tagasisidet oma lapse arengu kohta koolis. Kolleegid leiavad, et tema eriti armsaks omaduseks on olla alati tasakaalukas ja väga sõbralik.

 

Aasta klassijuhataja 2020 – Kreet Aun, Kohila Gümnaasium

Kreet on oma õpilastele pühendunud 110%. Tema puhul saab öelda, et koostöö õpilastega on normiks – ta kuulab neid, arvestab noorte arvamusega. Tal on rohkelt mõtteid, mida põnevat koos ette võtta, aga otsustatakse ikkagi klassiga üheskoos. Väljasõidud rongiga Tallinna uisutama, piknik koos lõkke ja vahukommide grillimisega Loone linnuses on vaid üksikud näited klassi tegemistest. Kreeda puhul on välja toodud, et ta alati seisab oma klassi eest ja aitab õpilasi. See kõik on loonud klassis tugeva meie tunde!

 

Aasta tugispetsialist 2020 – Elo Õun, Kohila Gümnaasium

Elo on väärtuslik ja asjatundlik sotsiaalpedagoog, kes teab, mida ütleb, ja teeb, mida on lubanud, saavutades sellega nii õpilaste kui kolleegide austuse. Järjepidevus ning usalduse võitmine on tema eduka tegevuse alused. Ta väärtustab partnerina noore tugivõrgustikku ning koostööd selle sees. Elo suurim pluss on operatiivsus – ta reageerib probleemi tekkimisel koheselt, pakub välja lahendusi ja annab toetavat tagasisidet kõikidele osapooltele. Tehes koostööd lapsevanematega, jagab ta näpunäiteid, kuidas last kodus toetada, et ta kogeks eduelamust, et areneks iseseisvus ja vastutustunne. Ta läheneb igale õpilasele indviduaalselt, uurides tema tausta, probleemse käitumisega seotud tegureid. Elo lepib lapsega kokku kaugemad eesmärgid ja lähemad tegevused. Olulisel kohal protsessis on õpilase initsiatiiv muutuste elluviimisel ja vastutustunne. Käitumisraskustega tegelemisel kasutab ta algklassilaste puhul oskuste õpet, kus mänguliste võtete ja tunnustamise kaudu korrigeeritakse ebasobivat käitumist ja luuakse uus käitumismuster. Gümnaasiumiõpilastele on ta aga usalduslik ja rahulik vestluspartner, kes ühiste arutelude kaudu suunab noort ise probleemidele lahendusi leidma. Avatud ja aus suhtlemine on Elo jaoks olulised. Elo osakb märgata, kaasata ja noorte heaolu tagada. Ühelt poolt konkreetsus ja rangus, teiselt poolt mõistvus ja empaatia on need jooned, mis tekitavad usaldusväärsuse ja on aluseks heale koostööle. Elo püüab saavutada oma töös nähtavaid tulemusi, leida ikka uusi lahendusi ja enesearengu võimalusi. Tema õppimine ülikoolis ning omandatud teadmiste jagamine inspireerib ka kolleege proovima midagi uut.

 

Aasta tuigispetsialist 2020  – Kelli Halman, Kohila Gümnaasium

Kelli kolleegid tunnustavad teda ja leiavad, et ta on osakoormusest sõltumata tohutult panustanud kooli õpilaste ja õpetajate heaolu toetamisse. Kelli initsiatiivil rakendatakse koolis algklassides õpirühmi, mis annavad kõigile lastele võimaluse omas tempos õppida ja areneda. Ta on ihu ja hingega oma töö juures. Tema tuge tunnevad kolleegid, kelle tundides ta käib vaatlemas, et leida õpilastele sobivaid lahendusi ning kujundada neile sobiv õppekava. Kelli tagasiside on väärtuslik ja toetav. Ta on valmis kuulama ära oma kolleeege, Kelli siirus ja otsekohesus tekitavad usaldusliku suhte. Ta on usin õppija ja täiendab end pidevalt. Kelli pakub oma väikeklassi lastele tõelist kaasavat haridust.

 

Aasta hariduse sõber 2020 – Maria Saarna, Hageri rahvamaja juhataja

Maria suurepärastest ideedest ja nende ellu viimisest sünnivad Kohila ja Hageri piirkonnas alus-, üld- ja vabaharidust toetavad sisukad õppimist täis projektid nii õpilastele kui täiskasvanutele. Hea haridus on Maria jaoks suure väärtusega ning talle läheb korda noorte ja täiskasvanute areng.  Maria oskab inimesi koondada, innustada ja julgustada võtma initsiatiivi ning teostama oma ideid. Tema toetusel on alguse saanud paljud noorte enda poolt algatatud ja kantud projektid: BÕM (Bändide Õudne Möll), noorte muusikute kontserdid, Noorte Gala, lastekaitsepäeva tähistamine. Maria on valla haridusasutustele heaks koostööpartneriks projektide elluviimisel. Ta on alati rõõmsameelne, optimistlik, sütitav ja uudishimulik. Kui haridusasutuse juhil tuleb idee, on just tema, Maria, alati esimene, kes ütleb – teeme ära! – ja tehtud see saabki. Just seetõttu on Maria parim hariduse sõber, kes ühel koolil olla võib.

 

Aasta huvialaõpetaja 2020 – Kai Ruljand, Kohila Koolituskeskus

Kai teab, et noorte muusikaõpilaste jaoks on parim viis õppimiseks, kogemuste omandamiseks ja omandatu demonstreerimiseks mängida koos oma õpetajaga ühes ansamblis. Rõõm õnnestunud esinemisest peegeldub kõikide osalejate nägudel. Veelgi nõudlikum ja arendavam kogemus on mängida koos suures õpilaste orkestris. Ja seda suurt orkestrit, mis on igal õppeaastal peaaegu alati uues koosseisus, juhatab professionaalselt ja inspireerivalt tema, Kai, olles kõikide suurte lõpulugude arranžeeringute autor! See on hinge liigutav ja ülendav kogemus nii osalejatele kui kuulajatele kas siis Tohisoo saalis või Eesti Vabariigi aastapäeval suures saalis.

Kai õpetamise meetoditest jääb selline mulje, nagu oleks ta kogu oma teadliku õpetajaelu valmistunud ette kevadel toimunud distantsõppeks – tema muusika-ajaloo konspektid ongi juba pikemat aega digitaalsed, näited on linkidena, paljud fotod pärinevad korjetest muusikalistest lemmik-kohtadest koolivaheaegadel toimunud reisidelt. Muusikaajaloo konspektid ongi täiesti “muusikalised” ja liikuvad nagu Harry Potteri filmides. Iga teine ülesanne PowerPointi konspektis liigub, laulab, esitab küsimusi ja küsib lahendusi.

Kai on äratanud noortes huvi muusika vastu, inspireerib ning julgustad neid ette võtma üha keerulisemaid ja arendavamaid projekte. Kai on suure südamega, energiline ja rõõmsameelne muusikaõpetaja.

 

Aasta huvialaõpetaja 2020 – Stella Pajuste, Kohila Koolituskeskus

Stella on inspireeriv õpetaja! Ta on viimase kolme aasta jooksul oma tegevusega viinud akordioniõppe uuele tasemele ning tänu tema tööle on akordioni huvialal õpilaste arv kasvanud märgatavalt. Stella kasutab Orff-pedagoogika võtteid, kus seob õppeprotsessi erinevaid tegevusi nagu laulmine, liikumine, pillimäng, kõne ja hääle kasutamine ning muusika kuulamine, leides igale õpilasele jõukohase ülesande ning igaüks saab olla osaline terviku sündimisel. Stella annab lastele võimaluse kasutada pille, mida neil kodus ei ole. Ta peab oluliseks, et õpilased kuuleksid kaaslaste mängu.

Toetudes Orff-pedagoogikale on ta korraldanud mitme aasta jooksul muusikakooli ja kunstikooli laste ühiseid pillide valmistamise ja nendel mängimise lõbusaid töötubasid. Ja need õnnestuvad suurepäraselt, sest õpetaja Stellal on imetabane oskus panna kõik lapsed end kuulama.

Ta on ettevõtlik õpetaja ja korraldab koolidevahelisi muusikapäevi – „Akordionisõbra päevad”. Viimase kolme aasta jooksul on ta esinenud koos oma õpilastega kõikidel suurematel valla üritustel: Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsertidel ja etendustel, Hageri kirikus, laulupeo tule saabumisel, Hageri hooldekodus, raamatukogus, kunstikooli näituste avamistel, „Wabadus” soomusrongi saabumisel. Oleme uhked meie muusikakooli akordioniansambli ja õpetaja Stella üle, et ainsa rahvapilli ansamblina Raplamaalt läbi tõsise konkursi jõudsid nad esimest korda Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ajaloos osalema XXVII laulu- ja XX tantsupeol “Minu arm”. Oluline tunnustus õpetaja Stella tööle on ka Eesti muusikakoolide konkursil „Parim noor instrumentalist 2020″ Loode-Eesti piirkonna voorus tema õpilase pälvitud esikoht.

Õpetaja Stella on suurepärane kaasaja ning ettevõtlik muusikaõpetaja!

 

Aasta alushariduse õpetaja 2020 – Britta Reinumäe, Kohila Lasteaed Sipsik

Britta on Sipsiku lasteaia päikesekiir, kes särab iga ilmaga ja jagab majas soojust ka keerulistel päevadel. Ta on õpetaja, kes loob kogemusõppe kaudu lastele elamusliku ja mängulise keskkonna, kus lapsed naudivad tegutsemist, saavad oma arvamust väljendada, unistada ja unistused teoks teha. See loob lastele tugeva vundamendi loovaks, iseseisvaks, eneseteadlikuks ja õnnelikuks inimeseks kujunemiseks. Ta kasutab aktiivõppe meetodeid, kus tegevused tuginevad laste huvile ja võimetele. Britta kasutab õppetegevustes nii traditsioonilisi vahendeid kui ka uuenduslikke meetodeid ja roboteid. Ta on ise aktiivne ja motiveeritud õppija ning omandanud erinevate õppekeskkondade kasutamise, et rikastada õppeprotsessi ning muuta seda laste jaoks veelgi huvitavamaks. Britta jagab oma teadmisi ja oskusi nii majasiseselt kui osaledes konverentsidel ja õpitubades tegevuse läbiviijana. Ta on abivalmis ja rõõmsameelne! Lapsevanemad hindavad tema professionaalsust ja sõbralikkust. Britta tugevuseks on oskus lahendada murekohti nii delikaatselt, et keegi ei tunne ennast halvasti. Tema uuendusmeelsuse ning loomingulise lähenemise heaks näiteks on animatsiooni projekt, mille tulemusel valmis laste poolt tehtud õpetlik multikas. Õpetajana on tema jaoks väga oluline see, et iga laps tunneks end tegevuses hästi. Ta mõistab, et iga laps on eriline ja kordumatu oma mõtete ning tunnete poolest. Ta leiab alati aega iga lapse jaoks, märkab, julgustab ja tunnustab neid. Brittast õhkub soojust, hellust ja headust, mis pakuvad turvatunnet kõigile. Ta on rühmas tekitanud ühtse pere tunde ja suudab probleemid lahendada kellelegi liiga tegemata.

Britta tegusus ja julge pealehakkamine on eeskujuks ja inspiratsiooniks nii kolleegidele, rühma lastele ning vanematele. Ta märkab, julgustab ja tunnustab nii laste kui töökaaslaste ettevõtmisi ja julgeid katsetusi ning leiab õppimis- ja õpetamisväärset igas pealehakkamises.

 

Aasta alushariduse õpetaja 2020 – Jaanika Niinemets, Kohila Lasteaed Männi lasteaed

Jaanika on südamlik ja avatud meelega õpetaja, kellel on kindel siht silme ees. Ta käib julgelt kaasas uuendustega. Jaanika on kujundanud oma rühmameeskonna ühtseks ning nad väärtustavad koostööd. Me oleme märganud, et iga laps majas on Jaanika jaoks oluline! Ta märkab abivajajaid ning leiab aega neid kuulata ja abistada. Ta on eeskujuks ning abivalmidus ja lahkus peegeldub Jaanika rühma laste tegemistest. Ta on siiras, avatud uutele võimalustele, pakub julgelt välja nutikaid ideid ja lahendusi. Jaanika oskab seada endale kindlaid eesmärke ja sihikindlalt nende poole liikuda.

Jaanika on ainulaadne ja isikupärane õpetaja, kes teeb oma tööd suure südamega. Kolleegid tema kõrval on tänulikud, et ta teeb neile rõõmu!

 

Aasta alushariduse õpetaja 2020 – Reet Heinsalu, Kohila Lasteaed Männi lasteaed

Kolleegid kirjeldavad Reeta kui sõbralikku, hoolivat ja abivalmis õpetajat. Tema kohta käib väga hästi vanasõna “kus viga näed laita, seal tule ja aita” – ta on alati toeks, kui seda on vaja. Reet märkab ning aitab kõiki Männi lasteaiaperes! Tal on suur kogemuste pagas, ta on tegus ja rõõmsameelne kaaslane.

 

Aasta alushariduse assistent 2020 – Kärt Meri, Kohila Lasteaed Sipsik

Kärdi energia, positiivsus ja sära ei jäta kedagi puudutamata. Ta on osavõtlik, abivalmis, heatahtlik, positiivne ja innustav. Kärdi käest saab abi paluda ükskõik milles ning isegi, kui ta lahendust ise kohe ei tea, on ta alati valmis seda leidma. Kärdi tugevus on kindlasti see, et ta on kiire kohaneja ning kõik uuendused on tema jaoks teretulnud. Ta on valmis pusima, ei anna niisama alla! Kõik märkavad, kui Kärt on majas, see ei saa jääda saladuseks, sest tema rõõmsameelsus on nakkav! Kärdil on lastega väga hea ja soe kontakt, ta oskab märgata ja arvestada laste huvisid ning eripärasid. Ta on õpihimuline, uudishimulik ja alati valmis end täiendama. Kärt armastab värve ja tema maailm on värviline. Ta võtab palju ette ja teeb ära veelgi rohkem. Kolleegid leiavad, et ta on osav ja andekas, tegus ja toimekas ning ei jää hätta ühegi tööga, olgu see lasteaiatöö, remonditöö või aiatöö. Tema tugevuseks on ka head digipädevused – Kärt teeb lastega vahvaid robootikategevusi, kujundab arvutis kuulutusi, jne. Kärti jagun nii oma rühma kui kogu lasteaeda. Tema kohta võib veel öelda, et ta on omamoodi nähtus – püsimatu ja energiline. Pole tööd millest ta pole osa võtnud ja oma abikätt pakkunud. Vaieldamatult on Kärt Sipsiku lasteaias koristamise ja riiulite korrastamise meister, oma meeskonna asendamatu ja kogu Sipsiku värvikas liige. Kärt on kolleeg, kes lööb alati kampa, sikutab eest või tõukab tagant – ta on tõeline Sipsik!

 

Aasta õpetaja abi 2020 – Malle Kallas, Sutlema Linnupesa Lasteaed

Malle on suurte kogemuste ja pika tööstaažiga, hea keeletunnetuse ja sõnaseadmisoskusega, nooruslik ja krutskeid täis õpetaja abi. Ta suudab kiiresti luua lastega kontakti ja võita lastevanemate usalduse. Läbi humoorika suhtlemisviisi saab ta sõbraks ka kõige üleannetumate lastega. Malle on alati tähelepanelik laste vajaduste suhtes ning märkab tagasihoidlikke ja abivajavaid lapsi. Ta armastab kirjutada vemmalvärsse, luuletusi, lastele näidendeid. Ta lööb alati kaasa õpetaja poolt planeeritud mängulistes õppetegevustes, mängib rõõmuga kaasa laste etendustes. Tema seltskonnas ei saa kunagi tõsiseks jääda. Malle on laste usaldusisik! Kooliminejate lõpuraamatus on paljud lapsed nimetanud teda oma lemmikuks. Mallele on südamelähedased traditsioonilised väärtused, vanad kombed, talutööd ja –tööriistad jne. Ta väärtustab raamatuid ja lugemist ning talle meeldib lastele raamatuid ette lugeda, aidates kaasa laste sõnavara ja silmaringi rikastamisele. Malle tunneb hästi nii vanemat kui uuemat lastekirjandust ning teeb ettepanekuid lasteaia raamatukogu täiendamiseks heade raamatutega. Mallel on suur süda ning ta leiab aega ja jõudu laste ja perekondade aitamiseks.

 

Aasta päevahoiu õpetaja 2020 – Maare Pintman, Triinu ja Taavi päevahoid

Maare on nagu päike oma lõppematu energia ja rõõmuga! Päevahoiupere väärtustab teda kui lootusetut optimisti, visaduse etaloni ja õigluse saadikut. Maare oskab märgata iga lapse tugevusi ning veelgi innustada ja jõustada teda. Ta on järjepidev, kindlameelne ja innustav – nii arenevad tema juhendatavad lapsed iga päevaga enda parima versiooni poole. Maare on hinnatud ja armastatud meeskonnaliige pikaajalise töökogemuse, tugeva tervise, avatusega kõigi tööde suhtes, kolleegidega arvestamise, optimismi ja positiivsuse poolest. Ta oskab jõuda iga lapseni, panna lapsi tundma rõõmu ka üksteisega koosolemisest ja mängimisest. Olla heaks eeskujuks – seda ta juba oskab! Naeratus näol ja avali süli, kindlameelsed ja selged juhised ning näpunäited, julgustamine isetegutsemisele ja teistega arvestamine – see paneb lapsi nii temast kui ka kaaskodanikest lugu pidama, austama ning usaldama iseennast ja ümbritsevat maailma. Maare järjekindel töö mudilastele eneseteenindamisoskuste õpetamisel ning toetamine sotsialiseerumisel ja iseseisvumisel annab märkimisväärseid tulemusi. Ta tunneb siirast rõõmu saavutatu üle ja tunneb huvi lapse edasise käekäigu vastu. Maare on mõnusaks vanaemaks nii oma lastelastele, kui ka talle usaldatud üle 300-le hoiulapsele!

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background